Het NPDA (Nationaal Partnerschap voor Duurzame Aarde onderzoek) is opgericht in mei 2008 op basis van een convenant van de minister van VROM met NWO over kennisontwikkeling op het terrein van duurzaamheid.

Het NPDA wil komen tot een meer structurele afstemming van onderzoeksactiviteiten.

Concrete doelen:

  • creëren van een netwerk van fundamentele en toegepaste kennis op gebied van duurzaamheid in een multidisciplinaire context;
  • leggen van dwarsverbanden tussen verschillende onderzoeksactiviteiten, met name: streven naar synergie; voorkómen van doublures; identificeren van witte vlekken; bevorderen van efficiency in de kennisketen; en aanpakken van de kennisparadox;
  • organiseren van een – lange termijn – dialoog van onderzoekers met de rijksoverheid om kennisvragen vanuit beleid te genereren.

Initiële partners zijn de programmaleiders van drie grote onderzoeksprogramma’s:


     •  NWO: Thema Duurzame Aarde 
     •  Stichting Kennis voor Klimaat 
     •  Duurzame Energie onderzoek

Inmiddels heeft zich een aantal partners bij het NPDA aangesloten. Een overzicht van de via de partners aangesloten programma’s en onderzoeksinstituten vindt u hiernaast.
Het partnerschap staat open voor nieuwe leden. Leiders van andere grote programma's kunnen zich aansluiten door zich achter de doelen van het partnerschap te scharen, en zich te committeren aan het leveren van een bijdrage aan het partnerschap. 
 

Naar convenant

Partners